Mediacja

jest alternatywnym dla sądowego sposobem rozwiązywania sporów. W przypadku sporu sądowego strony oddają swój konflikt sędziemu, który oceniając przedstawione przez strony dowody wydaje wyrok.

W mediacji strony rozmawiają z udziałem mediatora o tym w jaki sposób można ten konflikt rozwiązać. Osiągane w mediacji rozwiązanie musi być satysfakcjonujące obie strony i przez nie akceptowane.
Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu, którego charakterystyczną cechą jest udział osoby trzeciej, bezstronnej
i neutralnej, czyli mediatora. Celem mediacji jest wypracowanie przez strony dobrowolnej ugody, satysfakcjonującej obie strony. W zależności od rodzaju konfliktu oraz tego, kto jest jego stroną mówimy o mediacjach w sprawach karnych
i mediacjach w sprawach cywilnych. Pierwsze z nich są opisane w Kodeksie Postępowania Karnego, przy czym rozróżnia się tu mediacje w sprawach karnych oraz mediacje w sprawach nieletnich. Mediacje w sprawach cywilnych reguluje natomiast Kodeks Postępowania Cywilnego. Jednak to nie wszystko. W ramach mediacji w sprawach cywilnych mówi się
o mediacjach rodzinnych (np. ustalenie warunków opieki nad dziećmi po rozwiązaniu małżeństwa), mediacjach cywilnych (np. dział spadku), mediacjach gospodarczych (np. roszczenia wynikające z niespełnienia warunków umowy) lub mediacjach z zakresu prawa pracy (np. kwestie rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu jako następstwo wypadku
w miejscu pracy).

 

Rodzaje mediacji

I. CYWILNE

1. rodzinne :

- majątkowe

- rozwodowe

- alimentacyjne

- opieki nad dzieckiem

- kontaktów z dziećmi

2. gospodarcze

II. KARNE

III. W INNYCH KONFLIKTACH W KTÓRYCH STRONY MOGĄ SIĘ POROZUMIEĆ

 

Standardy mediacji

Standard I

Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia.

>A. Mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia.

B. Przed rozpoczęciem mediacji strony uzyskują informację o możliwości wycofania się na  każdym jej etapie oraz o możliwości wybrania innego mediatora.

C. Mediator powinien być zaakceptowany przez strony.


Standard II

Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu.

Mediator nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Standard III

Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji.


A. Mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron; prowadzi mediację w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga między stronami nie wpływała na przebieg mediacji ani na jej ostateczny rezultat.

B. Jeśli mediator nie jest w stanie prowadzić mediacji w bezstronny sposób, jest zobowiązany do wycofania się
z postępowania mediacyjnego.

C. Mediator wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeń i oceniania stron ze  względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji.

D. W związku z prowadzoną mediacją mediator nie nawiązuje takich relacji, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności mediator nie daje stronom ani nie przyjmuje od stron żadnych prezentów lub innych korzyści, z wyłączeniem wynagrodzenia mediatora.

E. Mediator nie podejmuje się mediacji lub wyłącza się z jej kontynuowania, jeżeli uzna, że istnieje konflikt interesów
o charakterze profesjonalnym lub osobistym ze stronami lub ich pełnomocnikami.

F. Mediator ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze zawodowym lub  prywatnym i uwzględnia ich stanowisko w tym zakresie.


Standard IV

Mediator dba o poufność mediacji.

A. Zarówno mediacja, jak i jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji, z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 240 kodeksu karnego.

B. Mediator lub ośrodek mediacyjny przechowuje dokumentację z mediacji w sposób  respektujący zasadę poufności. Dokumentacja może obejmować pisemną zgodę stron na udział w mediacji, zarejestrowanie sprawy mediacyjnej, podstawowe dane uzyskane od stron (wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postępowania mediacyjnego), deklarację przestrzegania zasady poufności przez  osoby trzecie obecne na sesjach mediacyjnych, kopię porozumienia mediacyjnego i kopię  protokołu z postępowania mediacyjnego przekazywanego do sądu, jeśli sąd skierował sprawę do mediacji. Inne sposoby gromadzenia dokumentacji z mediacji wymagają wyraźnej zgody stron.


Standard V

Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji.

A. Przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego mediator przedstawia stronom zasady, przebieg, cele i możliwe rezultaty mediacji, a w szczególności:

- informuje strony, że jest bezstronny i neutralny;

- informuje strony, że ewentualne porozumienie zawarte w wyniku mediacji, będzie sprawdzone przez sąd pod kątem zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego (w przypadku nadania klauzuli wykonalności lub zatwierdzenia przez sąd);

- informuje strony o możliwości spotkań na osobności, a w szczególności wyjaśnia zasady przestrzegania poufności podczas tych spotkań;

- informuje strony o ewentualnej obecności innych osób podczas postępowania mediacyjnego  i uzyskuje na to zgodę stron;

- opisuje swoje obowiązki, a w szczególności przestrzeganie zasady poufności;

- uprzedza strony, w jakich okolicznościach mediator może przerwać lub zakończyć postępowanie mediacyjne, oraz że strony mogą przerwać lub zakończyć mediację w dowolnym momencie.

B. Mediator odbiera od stron zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.

C. Mediator informuje strony, że w trakcie postępowania mediacyjnego mogą korzystać z wiedzy i porady specjalistów.

D. Mediator wyraźnie odróżnia swoją rolę jako mediatora od innych ról zawodowych, które pełni i upewnia się, że strony są świadome tej różnicy.


Standard VI

Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych.

Mediator stale pogłębia i doskonali swoje umiejętności, a także dba o wysoki poziom etyki zawodowej.

Standard VII

Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego.

A. Mediator może zaproponować stronom skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z usług specjalisty pozostaje w rękach stron.

B. W trakcie mediacji mediator nie wchodzi w rolę innego specjalisty, nawet pomimo  posiadania wiedzy z danej dziedziny.

C. Mediator, współpracując ze specjalistami, nie narusza zasady poufności.


Standard VIII

Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego.

A. Mediator przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, kiedy uzna, że co najmniej jedna strona postępowania nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji, lub z innego ważnego powodu, na przykład:

- gdy strona z powodu swego stanu fizycznego lub psychicznego nie może efektywnie uczestniczyć w mediacji, na przykład jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

- gdy strony chcą zawrzeć porozumienie, którego skutków nie są świadome;

- gdy strony używają mediacji dla osiągnięcia nieuczciwych korzyści;

- gdy mediator nabiera przekonania, że traci bezstronność.

B. Mediacja może się zakończyć zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów. Zadaniem mediatora jest upewnienie się, czy strony wiedzą, jak wprowadzić porozumienie w życie. W przypadku częściowego porozumienia mediator może zaproponować przedyskutowanie dostępnych procedur umożliwiających rozwiązanie pozostałych kwestii przy pomocy  innych specjalistów.

C. Mediacja może zostać przerwana zarówno przez strony, jak i przez mediatora. Mediator informuje strony o ich prawie do wycofania się z mediacji w dowolnym momencie z jakichkolwiek powodów. Przerwanie lub zakończenie mediacji przez mediatora następuje w  szczególności, gdy:

1) mediator jest przekonany, że osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe;

2) uczestnicy mediacji osiągną w ocenie mediatora impas nie do pokonania; mediator niepowinien przedłużać nieproduktywnej dyskusji, gdyż naraziłoby to strony na niepotrzebne koszty emocjonalne i finansowe;

3) strony nie mogą uczestniczyć w mediacji, nie są zdolne do mediacji lub nie chcą w autentyczny, zaangażowany sposób uczestniczyć w procesie mediacji. Jeśli inicjatywa przerwania mediacji wychodzi od mediatora, powinien on poinformować strony o możliwości profesjonalnej pomocy właściwej dla danego przypadku.


Standard IX

Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji.

A. Miejsce prowadzenia mediacji powinno być neutralne i gwarantować stronom i mediatorowi poczucie bezpieczeństwa.

B. Miejsce, w którym prowadzi się mediację, powinno posiadać co najmniej dwa pomieszczenia gwarantujące zachowanie prywatności stronom i poufności postępowania mediacyjnego. Powinno także zapewniać możliwość korzystania
z podstawowych wygód.


Standard X

Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach.

A. Mediator promuje swoje usługi w sposób profesjonalny, uczciwy i godny.

B. Mediator może informować o instytucji mediacji, o korzyściach z niej płynących oraz jej  kosztach. Taka informacja powinna być rzetelna i wyczerpująca. Mediator jest odpowiedzialny za przestrzeganie tej zasady przez wszystkich reklamujących jego usługi i działających w jego imieniu.

C. Mediator nie obiecuje ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników postępowania  mediacyjnego.

D. Mediator rzetelnie informuje o swoich kwalifikacjach i o przynależności do stowarzyszeń,związków lub innych organizacji zawodowych oraz o funkcjach w nich pełnionych.Mediator może powoływać się na posiadane stopnie naukowe, certiyfikaty
i inne formy potwierdzonych kwalifikacji.

E. Mediator powinien rozważyć możliwość ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora  uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca 2006
Etapy procesu mediacji:

I. Złożenie WNIOSKU o przeprowadzenie mediacji (przez jedną lub obie strony);

II. Nawiązanie kontaktu z drugą stroną sporu (przez wnioskodawcę lub mediatora) i ustalenie terminu spotkania wstępnego;

III. Przygotowania do mediacji – strony powinny przeanalizować dzielący je konflikt, sprecyzować swoje stanowisko i określić jakie są ich rzeczywiste cele i potrzeby – te działania przyspieszą i usprawnią sam proces mediacji;

IV. Otwarcie mediacji – spotkanie wspólne: przedstawienie przez mediatora zasad mediacji i swojego honorarium; omówienie i podpisanie umowy o mediację;  zaproponowanie podstawowych reguł zachowania się w mediacji; ustalenie kalendarium spotkań mediacyjnych.

V. Posiedzenia mediacyjne – spotkania mediatora z obiema stronami konfliktu; prowadzone bez rygorystycznej procedury, ich przebieg jest całkowicie poufny, częstotliwość, długość i ilość sesji mediacyjnych uzależniona jest ściśle od woli stron;

Posiedzenia mediacyjne indywidualne – spotkania mediatora z jedną i drugą stroną na osobności (rozpoznanie interesów stron, ich potrzeb, wartości i uczuć) ewentualne tworzenie rozwiązań.

Dalsze posiedzenia mediacyjne wspólne - negocjowanie rozwiązań i weryfikowanie ich wykonalności (czy rozwiązania są zgodne z prawem, sprawiedliwe, słuszne, praktyczne, wykonalne, trwałe).

VI. Sporządzenie i podpisanie ugody - podpisanie pisemnego porozumienia przez strony odbywa się w obecności mediatora.

VII. Złożenie protokołu w sądzie – po zakończeniu mediacji mediator bezzwłocznie składa protokół we właściwym sądzie wraz z dołączoną do niego ugodą;  odpisy protokołu mediator doręcza stronom;

VIII. Wniosek strony do sądu – jeśli zawarto ugodę, sąd na wniosek złożony przez stronę zatwierdza ją lub nadaje jej klauzulę wykonalności (jeśli podlega wykonaniu w drodze egzekucji);